آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

 

  متن منتشر شده آگهی فوق در روزنامه اطلاعات چهارشنبه مورخ 95/10/01