دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی یکی از پروژه های خود واقع در کیلومتر یازده جاده مخصوص از بین بازنشستگان و فرزندان ایشان با شرایط زیر به صورت قرارداد کار موقت (کارمزدی) به کارگیری نماید. 

شرایط عمومی :

-         حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

-         تسلط به انجام امور رایانه (اسکن اوراق پرونده)

-         بازنشسته، مستمری بگیر و فرزندان ایشان

تبصره : اولویت با بازنشستگان محترم رسته اداری-کارگزینی (آشنا به امور بایگانی) می باشد.

شماره تماس : 88784640   داخلی 225-242