آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول به تاریخ 95/9/25

" قابل توجه "

 

به داوطلبان محترم تصدی سمت هیأت مدیره و یا بازرس شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین ، توصیه می گردد فرم شماره (2) ثبت نام سمت های مذکور را مطالعه دقیق نموده و در روز مراجعه برای ثبت نام ، مدارک خواسته شده را به همراه داشته باشند.