به پایگاه اطلاع رسانی شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین خوش آمدید

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، سیاست های کلی نظام، اهداف و موضوع فعالیت تعاونی و ایجاد ساز وکار تداوم حضور فعال و موثر بازنشستگان در حوزه تخصصی خود و بهره مندی جامعه از تجربیات، توانمندی و سرمایه آنان و همچنین ایجاد زمینه اشتغال فرزندان ایشان، با استفاده از کارشناسان خبره، ساختاری مناسب در قالب بنگاه های اقتصادی زنجیره ای، طراحی و  مراحل پیاده سازی آن در قالب یک شرکت تعاونی فرااستانی به نام کارآفرینان همکار امین و با عضویت انحصاری اعضاء کانون بازنشستگان ناجا و وابستگان ایشان (پدر ، مادر‌،‌همسر و فرزند) و از تاریخ 92/4/14کارکنان شاغل دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت، در تاریخ 1389/9/16تحت شماره 391130 و شناسه ملی 10320417919 و با سرمایه اولیه یک صد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال که به پانصد (500) سهم سیصدهزار(300.000) ریالی منقسم گردیده بود و عضویت پنجاه نفر که هر یک مالک ده سهم بوده اند،‌ تاسیس و فعالیت خود را براساس انتظارات خانواده بزرگ بازنشستگان ناجا و اهداف مشروحه ذیل آغاز نمود.

ادامه

عضويت براي كليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است.

شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین به منظور جذب مشارکت و سرمایه گذاری مبادرت به پذیرش عضو و واگذاری سهام مینماید.

در این بخش نیازمندی های شرکت تعاونی و شرکت های وابسته به همکاری اعضای کانون یا وابستگان ایشان در طرح های مختلف اعلام می گردد.